Skip to content

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ (“ข้อกำหนด”) เหล่านี้มีผลบังคับใช้กับการใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ และบริการ (รวมเรียกว่า “บริการ”) ที่ บริษัท อเวสต้า จำกัด เป็นผู้ให้บริการ

 1. การยอมรับข้อกำหนด
  1. การใช้บริการของคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ เมื่อคุณใช้บริการถือว่าคุณได้ยอมรับและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้อกำหนดเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว โดย nlchat จะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วยวิธีการที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงการโพสต์ข้อกำหนดฉบับแก้ไขบนเว็บไซต์นี้ หากคุณใช้บริการหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้ จะถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น
 2. คุณสมบัติในการยอมรับข้อกำหนด
  1. เมื่อคุณยืนยันว่าคุณมีอายุมากกว่า 18 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง ตามกฎหมาย และมีความสามารถและมีอำนาจสมบูรณ์ในการเข้าทำข้อกำหนด เงื่อนไข ภาระผูกพัน คำยืนยัน การรับรอง และการรับประกันที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้ และปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้
 3. การเข้าถึงบริการ
  1. คุณต้องรับผิดชอบต่อบรรดาการเข้าถึงบริการของ nlchat ที่ทำขึ้นโดยใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ แม้ว่าจะเป็นการเข้าใช้งานโดยบุคคลอื่นก็ตาม
  2. nlchat จะใช้ความพยายามอย่างเหมาะสม เพื่อทำให้บริการพร้อมใช้งานตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม nlchat ไม่สามารถรับประกันได้ว่าบริการหรือฟังก์ชันหรือคุณสมบัติใดๆ ของบริการจะพร้อมใช้งานอยู่เสมอ และ/หรือ ปราศจากข้อผิดพลาดเสมอ และบริการของเราอาจไม่สามารถใช้งานได้ในช่วงเวลาที่เรากำลังดำเนินการปรับปรุง หรือบำรุงรักษาที่จำเป็น
 4. การเข้าถึงบริการของ nlchat จากต่างประเทศ
  1. nlchat ไม่อาจให้คำมั่นว่าเนื้อหาในบริการของ nlchat จะมีความเหมาะสมหรือพร้อมใช้งานในสถานที่ต่าง ๆ ภายนอกประเทศไทย การเข้าถึงบริการจากพื้นที่ที่เนื้อหาหรือการบริการของ nlchat ไม่เป็นไปตามกฏหมายของพื้นที่นั้น ๆ ถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายของพื้นที่นั้น ๆ หากคุณเข้าถึงบริการของ nlchat จากที่อื่น คุณได้กระทำโดยเจตนาของตนเอง คุณต้องปฏิบัติตามตลอดจนรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดจากการกระทำดังกล่าว ตามกฎหมายท้องถิ่นของพื้นที่ดังกล่าว
 5. การใช้บริการ
  1. การอนุญาตให้ใช้บริการที่คุณได้รับเป็นการอนุญาตให้ใช้บริการแบบส่วนบุคคล และไม่สามารถถ่ายโอนได้ และห้ามมิให้ใช้บริการของ nlchat เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า ในการใช้บริการของ nlchat คุณจะต้องปฏิบัติตามหลักที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้ และคุณตกลงว่าจะไม่
   1. ใช้บริการเพื่อการฉ้อโกงหรือผิดกฎหมาย
   2. ใช้บริการเพื่อในลักษณะที่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสียชื่อเสียง ล่วงละเมิด ก่อกวน สะกดรอยตาม ข่มขู่ คุกคามหรือละเมิดสิทธิของผู้อื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่เพียงสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิในชื่อเสียงของผู้อื่น
   3. การปลอมแปลงเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ แถลงสิ่งที่เป็นเท็จหรือบิดเบือนความจริงเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ของคุณกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ หรือแสดง หรือ บอกเป็นนัย ซึ่ง nlchat ได้รับรองคำแถลงใด ๆ ของคุณ
   4. รบกวนหรือขัดขวางการปฏิบัติงานบริการ หรือเซิร์ฟเวอร์ หรือเครือข่ายที่ใช้ในการให้บริการของ nlchat หรือละเมิดข้อกำหนด ขั้นตอน นโยบาย หรือข้อบังคับของเครือข่ายดังกล่าว
   5. ส่งหรือทำให้มีไวรัส เวิร์ม หรือรหัสคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ที่เป็นอันตราย หรือรุกราน หรือตั้งใจที่จะสร้างความเสียหายให้แก่การปฏิบัติงานบริการ หรือเพื่อตรวจสอบการใช้ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์ใด ๆ
   6. ผลิตซ้ำ ทำซ้ำ คัดลอก ขาย ขายต่อ หรือแสวงหาผลประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า จากส่วนใด ๆ ของ การใช้ หรือการเข้าถึงบริการ
   7. ปรับเปลี่ยน ดัดแปลง แปล ทำวิศวกรรมย้อนกลับ ถอดรหัส หรือแยกส่วน ส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการ
   8. ลบข้อความสงวนลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือข้อความแสดงกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ออกจากบริการหรือวัสดุและเอกสารที่มาจากบริการของเรา
   9. การแสดงออกหรือสะท้อนส่วนใด ๆ ของบริการของเราโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา
   10. สร้างฐานข้อมูลโดยการดาวน์โหลดและการจัดเก็บรายะเอียดของบริการอย่างเป็นระบบ
   11. ใช้อุปกรณ์แบบแมนนวลหรือแบบอัตโนมัติในลักษณะใด ๆ ในการเก็บข้อมูลหรือเนื้อหาของบริการ หรือผลิตซ้ำ หรือหลบเลี่ยงระบบนำทางในเวบไซต์ หรือการเสนอบริการโดยไม่ได้รับความยินยอม เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าโดยชัดแจ้งจาก nlchat อย่างไรก็ดี nlchat ได้อนุญาตให้ผู้ให้บริการเครื่องมือค้นหาข้อมูลออนไลน์สาธารณะใช้แอปพลิเคชันเรียกค้นข้อมูลเพื่อผลิตซ้ำสื่อจากบริการ เพื่อวัตถุประสงค์ที่จำเป็นสำหรับการสร้างดัชนีของสื่อดังกล่าวที่สามารถค้นหาได้แบบสาธารณะ ผ่านบริการค้นหาข้อมูลออนไลน์ของผู้ให้บริการแต่ละราย
  2. เราขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนข้อยกเว้นเหล่านี้ทั้งในกรณีทั่วไปหรือเฉพาะกรณี
 6. เว็บไซต์บุคคลที่สาม
  1. บริการของ nlchat อาจมีลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์และแหล่งข้อมูลออนไลน์อื่น อย่างไรก็ตาม nlchat ไม่รับผิดชอบและไม่รับรองเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลภายนอกดังกล่าว คุณจะต้องยอมรับความเสี่ยง ในการใช้เว็บไซต์และแหล่งข้อมูลของบุคคลที่สามด้วยตนเอง
  2. คุณสามารถสร้างลิงก์เพื่อเชื่อมโยงไปยังบริการของ nlchat โดยมีเงื่อนไขว่า
   ลิงก์นั้นเหมาะสมและถูกกฎหมาย และมิได้นำเสนอในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือแสดงว่า nlchat มีความเกี่ยวข้อง การอนุมัติ หรือการรับรองประเภท ใด ๆ ที่ไม่มีอยู่จริง หรือเป็นอันตรายต่อชื่อเสียงของ nlchat หรือบริษัทในเครือ คุณมีสิทธิตามกฎหมายที่จะสามารถลบลิงก์ตามคำขอของ nlchat ได้โดยทันที
  3. เราขอสงวนสิทธิ์ในการขอให้คุณลบลิงก์ใด ๆ ที่เชื่อมโยงกับบริการของ nlchat โดยทันที และคุณจะต้องปฏิบัติตามคำขอดังกล่าว
 7. ทรัพย์สินทางปัญญา
  1. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในบริการ และบรรดาข้อความ รูปภาพ วิดีโอ กราฟิก ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (User Interface) ส่วนต่อประสานภาพ (Visual Interface) เครื่องหมายการค้า โลโก้ แอปพลิเคชัน โปรแกรม รหัสคอมพิวเตอร์ และเนื้อหาอื่น ๆ เป็นของ nlchat และผู้อนุญาตของ nlchat ห้ามมิให้คุณพิมพ์หรือทำสำเนาเนื้อหาดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าจาก nlchat
 8. การจำกัดความรับผิด
  1. nlchat ให้บริการ “ตามสภาพปัจจุบัน” และไม่รับรองคุณภาพ ความสมบูรณ์ หรือความถูกต้องของเนื้อหาใด ๆ ที่มีอยู่ในบริการของเรา ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ความรับผิดของเราไม่รวมถึง
   บรรดาเงื่อนไข การรับประกัน และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่กฎหมายอาจระบุไว้เป็นอย่างอื่น ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้ และบรรดาความรับผิดใด ๆ ของคุณ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายใต้ข้อกำหนดนี้หรือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของคุณ
  2. สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นเป็นข้อจำกัดความรับผิดที่ครอบคลุมที่มีผลบังคับใช้กับความเสียหายทุกประเภท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่เพียง ค่าเสียหายอันเป็นการชดเชยความเสียหายโดยตรง ความเสียหายโดยอ้อม หรือความเสียหายสืบเนื่อง การสูญหายของข้อมูล การสูญเสียรายได้หรือกำไร การสูญหายหรือ ความเสียหายต่อทรัพย์สินและการเรียกร้องของบุคคลที่สาม โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่กล่าวถึงก่อนหน้า ไม่มีข้อความใดในข้อกำหนดเหล่านี้ที่มีจุดประสงค์เพื่อยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดใด ๆ ที่อาจไม่ได้รับการยกเว้นหรือจำกัดโดยกฎหมาย และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไม่มีข้อยกเว้นและข้อจำกัดใดในข้อนี้ ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อจำกัดสิทธิใด ๆ ที่คุณอาจมีในฐานะเป็นผู้บริโภค ภายใต้กฎหมายของประเทศไทยหรือสิทธิตามกฎหมาย ซึ่งอาจไม่ได้รับการยกเว้น หรือจะยกเว้นหรือจำกัด ในทางใดทางหนึ่ง ซึ่งความรับผิดที่ nlchat มีต่อคุณ สำหรับการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บของบุคคล อันเป็นผลมาจากความประมาทเลินเล่อของ nlchat หรือของพนักงานหรือตัวแทนของ nlchat
 9. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
  nlchat อาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณตามนโยบายส่วนบุคคลของ nlchat โดยคุณสามารถดูสำเนาของนโยบายนี้ได้ที่เว็บไซต์ https://nlchat.live/privacy-policy/
 10. ระยะเวลาของข้อกำหนด
  ข้อกำหนดเหล่านี้มีผลบังคับใช้จนกว่าจะมีการบอกเลิก โดย nlchat สามารถบอกเลิกการเข้าถึงหรือ การใช้บริการของคุณได้ตลอดเวลา และไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม หาก nlchat บอกเลิกการเข้าถึงบริการของคุณ คุณจะไม่มีสิทธิโต้แย้งต่อ nlchat หรือบริษัทในเครือ ในส่วนที่เกี่ยวกับการบอกเลิกการเข้าถึงบริการดังกล่าว และ nlchat และบริษัทในเครือจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการบอกเลิกการเข้าถึงบริการของคุณ
 11. กฎหมายที่ใช้บังคับ
  ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้จะอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของประเทศไทย และ ข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้ให้อยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลของศาลในประเทศไทยที่มีเขตอำนาจในการตัดสินคดีทั่วไป